Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden:


Artikel 1: Algemeen
1. In deze voorwaarden wordt Beverloo Handels Onderneming VOF, gevestigd te Beesd aan de
Industrieweg 30, h.o.d.n. bhobv.nl; antibrown.nl en eliet.nl aangeduid als BHO.
2. Op alle aanbiedingen van BHO zijn de navolgende levering-- en betalingsvoorwaarden van
toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op website van BHO
(shops: bhobv.nl; antibrown.nl en eliet.nl). Op verzoek zendt BHO u een schriftelijk exemplaar.
3. Naast deze algemene voorwaarden kan BHO aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van
toepassing zijn op de soort transactie c.q aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden
maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren ten allen tijden boven die van de koper ongeacht of de
voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van Beverloo Handels
Onderneming VOF.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van BHO op internet of
anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van uw bestelling via een schriftelijke
orderbevestiging of betalingsbevestiging.
2. BHO heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 3: Offertes
1. De prijsvermeldingen van BHO zijn geen offerte.
2. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven.
3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Aanbiedingen
1. Alle op de website van BHO vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en de
voorraad strekt.
2. BHO behoudt zich het recht voor prijswijzingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 5: Prijzen
1. Alle prijzen van BHO zijn zoals vermeld.
2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van BHO onder
voorbehoud van type op drukfouten. BHO heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit
het geval is.
3. De producten van BHO worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.
De diensten van BHO worden verricht tegen de prijs die BHO na het verlenen van de diensten op de
door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel 6: Afbeeldingen
1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz.
opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot
schadevergoeding en/of reden voor ontbinding zijn.

Artikel 7: Betaling
1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders
wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via Ideal , Contant en of via overboeking vooraf op
onze rekening. Levering op factuur is slechts mogelijk indien dit uitdrukkelijk tussen beide partijen
nader overeengekomen wordt.
2. Voor het geval dat BHO een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na
factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande
ingebrekestelling rente aan BHO verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand,
waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4. BHO is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra
BHO hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de incassokosten in rekening te brengen.
5. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot
betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 8: Verzending
1. De producten reizen voor risico van BHO. De koper draagt het risico van de producten van het
ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken daarvan
worden de producten door vervoerder opgeslagen.
3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd
naar BHO.
4. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de
door de vervoerder op te geven opslagplaats, heeft BHO het recht u een factuur te sturen van de door
BHO gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten
alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van €
20,-

Artikel 9: Levering
1. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en
worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens BHO.

Artikel 10: Garantie

1. BHO staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en
voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien
verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. BHO hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde
producten.
3. Op verbruiksproducten (accu’s v-snaren etc..) geeft BHO geen garantie, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk een garantie is toegezegd.
4. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a. indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
b. indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen
waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens BHO zijn verricht.
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning,
blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.
d. indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven
wijze is onderhouden.
e. indien het apparaat wordt gebruikt met ondeugdelijke of verkeerde accessoires.
f. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van geleverde producten door BHO wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de
volledige koopsom is voldaan.

Artikel 12: Handelsmerk
1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door
BHO afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd
worden. Tevens wijzen wij erop dat de handelsmerken eigendom zijn van de Fabrikant en of de
registerhouder.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking
1. BHO aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van
derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel, systeem of software.
2. BHO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten of personen die is ontstaan
door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik
buiten de specificaties.

Artikel 14: Overmacht
1. Indien BHO door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de
nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk
geheel of gedeeltelik te ontbinden voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige vergoeding.
4. BHO zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 15: Ontbinding
1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens BHO niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede
indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij
surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of
een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot
verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of
indien hij op een andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel
daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die BHO te zijnen laste
heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft BHO het recht, zonder ingebrekestelling, haarzijds de verdere
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. BHO is ten allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen alsmede de
geleverde producten terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden (na de in artikel: 16 genoemde termijn ), zal
hij ten allen tijde dit eerst schriftelijk aan BHO dienen te melden en deze een redelijke termijn gunnen
om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke
tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn
verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn
verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan maken van
reeds door BHO verrichte prestaties en heeft BHO onverkort recht op betaling voor de reeds door haar
verrichte prestaties.

Artikel 16: Bedenktijd en opzegtermijn
Bij elke overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via Internet of telefoon) heeft de consument een
opzegtermijn van zeven werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder opgaaf
van redenen. BHO mag hiervoor geen boete in rekening brengen; Wel brengt BHO de kosten voor het
terugzenden van de goederen in rekening van de consument. Als de consument binnen de zeven
werkdagen al betaald heeft, en binnen deze 7 dagen, alsnog de overeenkomst herroept, is BHO
verplicht om binnen dertig dagen de betaling terug te storten.
Uiteraard is de overeenkomst alleen te herroepen als de goederen onaangeroerd in originele
verpakking kunnen worden terug genomen.

Artikel 17: Arbitrage
1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper
en BHO zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 12 februari 2007 te Beesd,
Door Dhr. B Beverloo.

Volgende